Post Jobs

Põhikiri

Mittetulundusühingu Leevakk põhikiri
I Üldsätted

  1. Mittetulundusühing nimetusega Mittetulundusühing Leevakk (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.
  2. Ühingu asukohaks on Leevaku küla, Põlvamaa, Eesti Vabariik.
  3. Ühingu eesmärgiks on panustada Leevaku küla ja ümberkaudsete külade (Saareküla, Toolamaa, Jaanikeste, Võuküla) elamisväärse elukeskkonna tagamisse ja elukvaliteedi tõstmisesse läbi järgnevate tegevuste:

• väikeettevõtlusele soodustava keskkonna loomine,
• ajaloolise ja kultuuripärandi kogumine, eksponeerimine ja sellest tuleneva kohaliku eneseteadvuse tõstmine,
• kohaliku eripära tutvustamine, turisminduse arendamine
• looduskeskkonna hoidmise tagamine, säästva suhtumise ja heakorratagamine
• tervistedendavate võimaluste loomine
• sotsiaalselt sidusa kogukonna loomine ja küla vaimu tugevdamine
• vaba aja tegevuste pakkumine
• erinevate vanusgruppide aktiviseerimine ja kaasamine tegevustesse
• koostöö arendamine teiste külakogukondade ja mittetulundusühingutega Eestis ja väljaspool Eestit

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus kirjaliku avalduse alusel
2.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse
2.4. Ühingu liikme võib ühingu välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a) ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu;
b) ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;

2.5. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab ühingu juhatus oma koosolekul. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on 2/3 juhatuse liikmetest.
2.6. Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

III. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul ja osaleda avalikel juhatuse koosolekutel
b) olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;
c) saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta

3.2. Ühingu liige on kohustatud:

a) järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;
b) tasuma määratud liikmemaksu;
c) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;
d) hoidma ja kaitsma ühingu head nime, seisma ühingu eesmärkide ja põhimõtete eest

3.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

IV. Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

a) põhikirja muutmine
b) eesmärgi muutmine
c) juhatuse liikmete määramine
d) ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine
e) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse

4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

a) aastaaruande kinnitamiseks
b) seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra külade teavetetahvlil, Leevaku raamatukogus ja poe seinalehel.
4.5.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest (kirjaliku volitusega esindaja, kes peab olema mittetulundusühingu Leevakk liige)

V. Juhatus

5.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 5 kuni 7 liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.
5.3 Ühing valib samaks perioodiks kaks esindajat (juhatuse esimehe, esimehe asetäitja)
5.4 Juhatuse esimees ja tema äraolekul juhatuse esimehe asetäitja esindavad ühingut kõigis õigustoimingutes üksinda, ülejäänud juhatuse liikmed kõik koos.
5.5 Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 25 000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.
5.6. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus
5.7 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

VI. Osakondade õigused ja kohustused

6.1. Vähemalt viis ühingu liiget võivad moodustada osakonna ühise tegevushuvi alusel
6.2. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul.
6.3. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.
6.4. Osakonnale jääb 1/2 osakonda kuuluvate ühingu liikmete liikmemaksust.
6.5. Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna koosoleku poolt kehtestatud korras.
6.6. Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande ühingu juhatusele 1 kuu jooksul peale ühingu majandusaasta lõppu.

VII. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara lähedaste eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule antud piirkonnas.
7.4 Ühingu tegevuse võib lõpetada üldkoosoleku otsustusega.